Click vào bản đồ để sử dụng

Dùng tổ hợp phím
CTRL + Scroll chuột
để zoom in bản đồ

https://daily.milanocoffee.com.vn/location/tp-da-nang/