Click vào bản đồ để sử dụng

Dùng tổ hợp phím
CTRL + Scroll chuột
để zoom in bản đồ

Cà phê «MILANO_KV1»